Deelnemer blijven van LANGZS

Bent u (aspirant-)lid van LANGZS? 

Om de kwaliteit van de rechtshulp van de LANGZS-advocaten te waarborgen wordt de deelnemer van stichting LANGZS aan bepaalde eisen onderworpen. 

Aan een volwaardig deelnemer worden, ten tijde van deelname aan stichting LANGZS, onder andere de volgende eisen gesteld: 

  • De deelnemer behandelt ten minste vijf nieuwe slachtofferzaken per kalenderjaar;
  • De deelnemer betaalt elk kalenderjaar aan stichting LANGZS een bijdrage van 100 euro;
  • De deelnemer behaalt jaarlijks vijf opleidingspunten op het terrein van de rechtsbijstandsverlening aan slachtoffers;
  • De deelnemer houdt zich aan de werkwijze van stichting LANGZS advocaten die door stichting LANGZS is opgesteld en welke op haar website is gepubliceerd.

Kwaliteitsverklaring

Elke deelnemer van stichting LANGZS is onderworpen aan kwaliteitseisen en dient daarom ook ieder jaar een kwaliteitsverklaring te ondertekenen waarin hij/zij bevestigt ook voor dat jaar aan de eisen te voldoen. Indien dit niet het geval is, kan het bestuur besluiten tot eenzijdige opzegging.

Opzegging en dispensatie

Wanneer een deelnemer niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, kan hij/zij dispensatie vragen, mits het verzoek schriftelijk wordt gemotiveerd. Het bestuur kan hierop besluit dispensatie te verlenen. Zie voor meer informatie art. 1.2 van het huishoudelijk reglement van stichting LANGZS.

Het bestuur is bevoegd te besluiten de (aspirant) deelname eenzijdig op te zeggen indien de deelnemer niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen. Alvorens tot dit besluit kan worden overgegaan, zal het bestuur eerst contact opnemen met de deelnemer voor hoor- en wederhoor en/of verbeterpunten. Het bestuur kan een (aspirant) deelnemer schorsen in afwachting van het besluit omtrent de opzegging  van (aspirant) deelname. Zie voor meer informatie art. 4 van het huishoudelijk reglement van stichting LANGZS.

Twijfelt u of u (nog) voldoet aan de vereisten van stichting LANGZS? Neemt u dan contact op via info@langzs.nl.

Statuten en huishoudelijk reglement

Raadpleeg de statuten van stichting LANGZS.

Raadpleeg het huishoudelijk reglement van stichting LANGZS.