Behandeling Wetsvoorstel affectieschade in de Eerste Kamer

Op 11 juli 2017 is in de Eerste Kamer het Wetsvoorstel affectieschade behandeld. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Er zijn verscheidene aspecten aan bod gekomen. Zo werd aan de orde gesteld dat niet helemaal duidelijk is waaruit blijkt dat een meerderheid van naasten en nabestaanden een duidelijke behoefte heeft aan vergoeding van affectieschade. Daarnaast leidt het begrip ‘ernstig en blijvend letsel’ ook tot vragen bij de commissie. Het huidige wetsvoorstel veronderstelt dat bij een blijvende functiestoornis van 70 % of meer in de praktijk sprake zal zijn van ‘ernstig en blijvend letsel’. De commissie vraagt zich af of dit niet tot onsmakelijke procedures gaat leiden en vraagt waarom er niet overwogen is aansluiting te zoeken bij criteria die gelden voor verpleging, zorg of ondersteuning op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk dat naasten en nabestaanden zich in het strafproces kan voegen om een vordering tot vergoeding van affectieschade in te dienen. Derden kunnen zich nu ook voegen ter zake van de zogenaamde verplaatste schade Commissieleden vrezen dat het begrip ‘ernstig en blijvend letsel’ bij deze procedure voor complicaties kan gaan zorgen als het gaat om de grens van de onevenredige belasting. De commissie vraagt ook om het begrip ‘naaste’ nader te definiëren; vallen halfbroers en halfzussen hier bijvoorbeeld ook onder, vragen commissieleden zich af. Ook wordt aan de orde gesteld of en hoe en tegen wie een vordering met betrekking tot affectieschade kan worden ingesteld ingeval er sprak is van een minderjarige dader in de volgende categorieën: jonger dan 12 jaar, 12 en 13 jaar, 14 tot 16 jaar.

Bekijk hier het voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie inzake het wetsvoorstel affectieschade.

Spreekrecht van slachtoffers is geen gedrocht

Stichting LANGZS heeft vorige week gereageerd op advocaat Peter Plasman, die op 23 juni jl. pleitte voor inperking van het spreekrecht voor slachtoffers (Advocatenblad, 23 juni 2017 in “Nieuws”).

Bekijk hier de reactie van stichting LANGZS.

Oproep: deel uw ervaringen met het uitgebreide spreekrecht!

Naast de bij haar aangesloten advocaten roept LANGZS iedereen op om ervaringen met de uitbreiding van het spreekrecht te delen. De oproep is niet enkel bedoeld voor het slachtoffer of zijn advocaat, maar ook voor het OM en de verdediging, de aanwezige pers en alle andere aanwezigen in de rechtszaal.

Hoe reageren rechters op opmerkingen van een slachtoffer over bijvoorbeeld de bewijsconstructie of de strafmaat en hoe wordt er in het vonnis op ingegaan? Hoeveel tijd krijgt een spreekgerechtigde van de rechter om te spreken? Krijgt de spreekgerechtigde de kans om te reageren op het requisitoir van de officier of het pleidooi van de advocaat van de verdachte? En hoe is de sfeer tijdens de zitting? Antwoorden op dit soort vragen verneemt LANGZS graag van u!

U kunt uw ervaringen delen door een e-mail te sturen naar spreekrecht@langzs.nl of door het formulier op de website van LANGZS in te vullen.

Tweede Kamer heeft Wetsvoorstel affectieschade aangenomen

De Tweede Kamer heeft gisteren met algemene stemmen voor het Wetsvoorstel affectieschade gestemd. Het wetsvoorstel moet vervolgens nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Door het wetsvoorstel zal een beperkte kring van naasten en nabestaanden van het slachtoffer in aanmerking komen voor vergoeding van affectieschade. Het gaat daarbij in principe om de partner, ouders, kinderen en broers of zussen van het slachtoffer. Maar ook andere personen met een zorgrelatie in gezinsverband, zoals pleegouders en -kinderen, zullen voor vergoeding van affectieschade in aanmerking kunnen komen. De Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) hadden nog een motie ingediend over het vergoeden van affectieschade aan stiefouders en -kinderen. Deze motie is ook met algemene stemmen aangenomen. Hierdoor zal bij vergoeding van de affectieschade aan stiefouders en -kinderen van een slachtoffer dezelfde bedragen worden toegekend als bij biologische verwanten.

Daarnaast is ook nog de motie van Van Oosten (VVD) en Van Toorenburg (CDA) aangenomen over het altijd vorderen van de affectieschade op de veroordeelde. De motie roept op erop toe te zien dat affectieschade waarvan de uitbetaling aan de naasten/nabestaanden wordt voorgeschoten door de overheid (middels een schadevergoedingsmaatregel), zo lang en zo veel mogelijk wordt verhaald op de veroordeelde.

Stichting LANGZS is zeer verheugd dat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet namelijk in een grote behoefte onder naasten en nabestaanden van slachtoffers. Daarnaast was het al enige tijd mogelijk voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven om een uitkering voor affectieschade te doen aan nabestaanden. Vergoeding van affectieschade voor de veroorzaker zelf is dan ook een zeer wenselijke ontwikkeling.

Aangezien vergoeding van affectieschade al jarenlang onderwerp is van debat en een eerder voorstel reeds in 2010 sneuvelde, hoopt LANGZS dat het wetsvoorstel ook spoedig door de Eerste Kamer wordt behandeld en goedgekeurd.

Deelnemers gezocht voor onderzoek over contactverbod

Bent u slachtoffer van bijvoorbeeld huiselijk geweld, stalking of bedreiging? En heeft de rechter de dader een locatie-, contact- of gebiedsverbod opgelegd? Onderzoekers van Erasmus Universiteit in Rotterdam willen u dan graag interviewen over uw ervaring met zo’n verbod. Voelde u zich veiliger? En wat gebeurde er als de dader het verbod overtrad?

De Erasmus Universiteit Rotterdam voert het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het doel van het onderzoek is meer te leren over de praktijk van de locatie-, contact- en gebiedsverboden om deze vervolgens waar mogelijk te verbeteren. Uw ervaring helpt daarbij.

Aanmelden voor een interview

In de brief Onderzoek naar strafrechtelijke locatie-, contact- en gebiedsverboden leest u meer over het onderzoek en hoe u zich kunt aanmelden.

Heeft u vragen?

Bel naar 010 – 4082223 of mail naar cleven@law.eur.nl. Het onderzoek loopt tot 31 mei.


Update:

De interviewperiode is verlengd tot 30 juni a.s.

Verklaring van rechten van slachtoffers

Afgelopen maandag heeft demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie de eerste “Verklaring van rechten van slachtoffers” uitgereikt aan Oscar Dros, politiechef en portefeuillehouder Slachtofferzorg.

De “Verklaring van Rechten” vloeit voort uit de EU-richtlijn “Minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten” die op 1 april 2017 in Nederland in werking trad. De richtlijn schrijft namelijk voor dat slachtoffers van misdrijven bij het eerste contact met de politie over hun rechten worden geïnformeerd. Slachtoffers krijgen om die reden sinds maandag aan het begin van het strafproces een overzicht van alle rechten in een handzaam document. De informatie wordt bewust al bij het eerste contact aan de slachtoffers verstrekt op het politiebureau of bijvoorbeeld op straat. Sommige rechten zijn namelijk al belangrijk om kennis van te hebben vóór het doen van aangifte.

„De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe rechten en verworvenheden voor slachtoffers bijgekomen. Deze verklaring moet ervoor zorgen dat mensen meer gebruik gaan maken van die rechten en direct weten waar ze aan toe zijn”, aldus Blok. Politiechef Oscar Dros laat weten dat alle agenten geïnstrueerd en zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Stichting LANGZS is verheugd met de recente ontwikkelingen. Daders werden altijd al op hun rechten gewezen. Het is goed dat er de afgelopen jaren daarnaast ook meer aandacht is gekomen voor het slachtoffer en diens rechten. Aangezien de afdwingbaarheid van sommige slachtofferrechten nog te wensen overlaat, zal stichting LANGZS wel monitoren hoe het gebruikmaken van  de nieuwe verworvenheden in de praktijk verloopt.

Links:
Uitgebreide Verklaring van rechten
Compacte Verklaring van rechten

Bronnen:
– http://www.telegraaf.nl/binnenland/27929939/__Politie_wijst_slachtoffer_op_rechten__.html
– https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/nieuws/2017/04/03/slachtoffers-van-een-misdrijf-hebben-rechten

Ook spreekrecht voor stieffamilie

Naar aanleiding van de zaak Van den Hurk heeft toenmalig minister Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat ook stieffamilie van slachtoffers van een misdrijf spreekrecht krijgen.

Van der Steur kwam daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Die riep namelijk eerder al in 2016 op om de groep van spreekgerechtigden uit te breiden met stieffamilie. De aanleiding daarvoor was onder meer de zaak Van den Hurk waarbij de rechter had bepaald dat de stiefmoeder en-zus geen volledig spreekrecht kregen, omdat zij juridisch gezien geen nabestaande zijn.

Van der Steur gaf aan dat de huidige definitie van de kring van gerechtigden voor het spreekrecht van nabestaanden geen recht doet aan de samenstelling van hedendaagse gezinnen. “Wie wij als familie of dierbare beschouwen en wat zij precies voor ons betekenen, wordt niet alleen door bloedverwantschap bepaald. Aan dat gevoel wil ik uitdrukking geven.”

Het Gerechtshof Den Bosch heeft vorige week in de hogerberoepszaak tegen Jos de G. beslist dat de stiefmoeder en stiefzus van Nicole van den Hurk spreekrecht krijgen.

Het bestuur van LANGZS is blij met deze ontwikkeling en de wetswijziging en zal ervoor pleiten dat ook pleegouders die al gedurende jaren voor een kind zorgen en pleegkinderen die al jaren bij een pleeggezin wonen ook spreekrecht krijgen.

 

Bronnen:
– http://nos.nl/artikel/2149983-stieffamilie-krijgt-ook-spreekrecht-na-rechtszaak-van-den-hurk.html
– https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/24/uitbreiding-spreekrecht-stieffamilie
– http://www.telegraaf.nl/binnenland/27914654/__Toch_spreekrecht_voor_stieffamilie_Nicole__.html

LANGZS start met intervisiebijeenkomsten voor aangesloten advocaten

Deze week start LANGZS met intervisiebijeenkomsten voor haar deelnemers. In 2017 zullen er in totaal 6 bijeenkomsten worden gehouden.

LANGZS had al enige tijd de wens om de aangesloten advocaten intervisie aan te bieden. Hiertoe heeft zij een tweetal workshops georganiseerd. Daarin werd uiteengezet wat de waarde van intervisie kan zijn in het werk met slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en welke vorm van intervisie LANGZS wil bieden.

Jasper Smits is de gespreksleider van de intervisiebijeenkomsten. Hij is geestelijk verzorger en heeft in dat werk regelmatig te maken met getraumatiseerde cliënten. Daarnaast is hij communicatietrainer voor THE-ACT-TRAININGEN en verzorgt hij colleges voor de specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ aan de Universiteit Utrecht.

De intervisiebijeenkomsten zijn zo georganiseerd dat de deelnemers hier, indien zij dit wensen, niet-juridische punten bij de NOvA voor kunnen krijgen.

Wilt u ook graag meedoen aan de intervisiebijeenkomsten van LANGZS, stuur dan een e-mail naar info@langzs.nl.

Help slachtoffers in Nederland

Iedere dag geeft Fonds Slachtofferhulp noodhulp aan slachtoffers. Mensen, die buiten hun eigen schuld slachtoffer zijn geworden, die leven aan de armoedegrens en die nu in acute nood zijn. In 2017 heeft het Fonds extra geld nodig voor noodhulp. Daarom vragen zij uw hulp. Ze zamelen geld in voor eerste levensbehoeften, zoals een verzorgingspakket en boodschappen. Maar ook voor speelgoed voor kinderen die niets meer hebben, en een fiets. Met uw donatie kunnen ze die noodzakelijke hulp geven.

Doe nu mee: ga naar  www.helpslachtoffers.nl en help slachtoffers in nood.

Denk áán slachtoffers, niet vóór slachtoffers

De voorzitter van LANGZS, mr. Richard Korver, heeft gereageerd op een opiniestuk over mediation in strafzaken en spreekrecht van de heer De Winter (NRC, 30 november). Een verkorte versie van deze reactie verscheen in de NRC van 5 december als ingezonden brief (“Doe ’t niet af als wraak”).

Klik hier voor de in de NRC geplaatste opinie van de heer De Winter.

Bekijk hier de uitgebreide versie van de reactie van mr. Richard Korver.

NIEUWSFLASH

Het jaarlijkse LANGZS congres was nog nooit zo actueel! Vandaag heeft de Rechtbank Noord-Holland in een strafzaak  aan nabestaanden ten laste van de Staat een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de zittingen toegekend omdat de EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers directe werking heeft.

De Rechtbank geeft aan:

“Voormelde richtlijn had op 16 november 2015 geïmplementeerd moeten zijn. De richtlijn is op dit punt in artikel 14 voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk om rechtstreekse werking te kunnen hebben.

Gelet op de directe werking van artikel 14 van voormelde Europese richtlijn, de bedoeling van de wetgever, zoals blijkt uit de hiervoor geciteerde memorie van toelichting, alsmede gelet op de na de per 1 juli 2016 in werking getreden wetswijziging Versterking Positie Slachtoffers uitgebreide rol van het slachtoffer en/of de nabestaande in het strafproces, zal de rechtbank in deze zaak de reis- en verblijfkosten vaststellen, die door de staat aan het slachtoffer dienen te worden vergoed.”

Hieronder treft u de links naar de desbetreffende uitspraken aan:

ECLI:NL:RBNHO:2016:9089

ECLI:NL:RBNHO:2016:9098

ECLI:NL:RBNHO:2016:9103

U kunt zich nog last minute aanmelden voor het LANGZS congres van 8 november 2016 via de congreswebsite. Dan komt u nog veel meer te weten over de directe werking van de EU-richtlijn en wat dat in de praktijk betekent!

banner-langzs-congres-2016