Verklaring van rechten van slachtoffers

Afgelopen maandag heeft demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie de eerste “Verklaring van rechten van slachtoffers” uitgereikt aan Oscar Dros, politiechef en portefeuillehouder Slachtofferzorg.

De “Verklaring van Rechten” vloeit voort uit de EU-richtlijn “Minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten” die op 1 april 2017 in Nederland in werking trad. De richtlijn schrijft namelijk voor dat slachtoffers van misdrijven bij het eerste contact met de politie over hun rechten worden geïnformeerd. Slachtoffers krijgen om die reden sinds maandag aan het begin van het strafproces een overzicht van alle rechten in een handzaam document. De informatie wordt bewust al bij het eerste contact aan de slachtoffers verstrekt op het politiebureau of bijvoorbeeld op straat. Sommige rechten zijn namelijk al belangrijk om kennis van te hebben vóór het doen van aangifte.

„De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe rechten en verworvenheden voor slachtoffers bijgekomen. Deze verklaring moet ervoor zorgen dat mensen meer gebruik gaan maken van die rechten en direct weten waar ze aan toe zijn”, aldus Blok. Politiechef Oscar Dros laat weten dat alle agenten geïnstrueerd en zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Stichting LANGZS is verheugd met de recente ontwikkelingen. Daders werden altijd al op hun rechten gewezen. Het is goed dat er de afgelopen jaren daarnaast ook meer aandacht is gekomen voor het slachtoffer en diens rechten. Aangezien de afdwingbaarheid van sommige slachtofferrechten nog te wensen overlaat, zal stichting LANGZS wel monitoren hoe het gebruikmaken van  de nieuwe verworvenheden in de praktijk verloopt.

Links:
Uitgebreide Verklaring van rechten
Compacte Verklaring van rechten

Bronnen:
– http://www.telegraaf.nl/binnenland/27929939/__Politie_wijst_slachtoffer_op_rechten__.html
– https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/nieuws/2017/04/03/slachtoffers-van-een-misdrijf-hebben-rechten

Ook spreekrecht voor stieffamilie

Naar aanleiding van de zaak Van den Hurk heeft toenmalig minister Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat ook stieffamilie van slachtoffers van een misdrijf spreekrecht krijgen.

Van der Steur kwam daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Die riep namelijk eerder al in 2016 op om de groep van spreekgerechtigden uit te breiden met stieffamilie. De aanleiding daarvoor was onder meer de zaak Van den Hurk waarbij de rechter had bepaald dat de stiefmoeder en-zus geen volledig spreekrecht kregen, omdat zij juridisch gezien geen nabestaande zijn.

Van der Steur gaf aan dat de huidige definitie van de kring van gerechtigden voor het spreekrecht van nabestaanden geen recht doet aan de samenstelling van hedendaagse gezinnen. “Wie wij als familie of dierbare beschouwen en wat zij precies voor ons betekenen, wordt niet alleen door bloedverwantschap bepaald. Aan dat gevoel wil ik uitdrukking geven.”

Het Gerechtshof Den Bosch heeft vorige week in de hogerberoepszaak tegen Jos de G. beslist dat de stiefmoeder en stiefzus van Nicole van den Hurk spreekrecht krijgen.

Het bestuur van LANGZS is blij met deze ontwikkeling en de wetswijziging en zal ervoor pleiten dat ook pleegouders die al gedurende jaren voor een kind zorgen en pleegkinderen die al jaren bij een pleeggezin wonen ook spreekrecht krijgen.

 

Bronnen:
– http://nos.nl/artikel/2149983-stieffamilie-krijgt-ook-spreekrecht-na-rechtszaak-van-den-hurk.html
– https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/24/uitbreiding-spreekrecht-stieffamilie
– http://www.telegraaf.nl/binnenland/27914654/__Toch_spreekrecht_voor_stieffamilie_Nicole__.html

LANGZS start met intervisiebijeenkomsten voor aangesloten advocaten

Deze week start LANGZS met intervisiebijeenkomsten voor haar deelnemers. In 2017 zullen er in totaal 6 bijeenkomsten worden gehouden.

LANGZS had al enige tijd de wens om de aangesloten advocaten intervisie aan te bieden. Hiertoe heeft zij een tweetal workshops georganiseerd. Daarin werd uiteengezet wat de waarde van intervisie kan zijn in het werk met slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en welke vorm van intervisie LANGZS wil bieden.

Jasper Smits is de gespreksleider van de intervisiebijeenkomsten. Hij is geestelijk verzorger en heeft in dat werk regelmatig te maken met getraumatiseerde cliënten. Daarnaast is hij communicatietrainer voor THE-ACT-TRAININGEN en verzorgt hij colleges voor de specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ aan de Universiteit Utrecht.

De intervisiebijeenkomsten zijn zo georganiseerd dat de deelnemers hier, indien zij dit wensen, niet-juridische punten bij de NOvA voor kunnen krijgen.

Wilt u ook graag meedoen aan de intervisiebijeenkomsten van LANGZS, stuur dan een e-mail naar info@langzs.nl.

Help slachtoffers in Nederland

Iedere dag geeft Fonds Slachtofferhulp noodhulp aan slachtoffers. Mensen, die buiten hun eigen schuld slachtoffer zijn geworden, die leven aan de armoedegrens en die nu in acute nood zijn. In 2017 heeft het Fonds extra geld nodig voor noodhulp. Daarom vragen zij uw hulp. Ze zamelen geld in voor eerste levensbehoeften, zoals een verzorgingspakket en boodschappen. Maar ook voor speelgoed voor kinderen die niets meer hebben, en een fiets. Met uw donatie kunnen ze die noodzakelijke hulp geven.

Doe nu mee: ga naar  www.helpslachtoffers.nl en help slachtoffers in nood.

Denk áán slachtoffers, niet vóór slachtoffers

De voorzitter van LANGZS, mr. Richard Korver, heeft gereageerd op een opiniestuk over mediation in strafzaken en spreekrecht van de heer De Winter (NRC, 30 november). Een verkorte versie van deze reactie verscheen in de NRC van 5 december als ingezonden brief (“Doe ’t niet af als wraak”).

Klik hier voor de in de NRC geplaatste opinie van de heer De Winter.

Bekijk hier de uitgebreide versie van de reactie van mr. Richard Korver.

NIEUWSFLASH

Het jaarlijkse LANGZS congres was nog nooit zo actueel! Vandaag heeft de Rechtbank Noord-Holland in een strafzaak  aan nabestaanden ten laste van de Staat een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de zittingen toegekend omdat de EU-richtlijn minimumnormen voor slachtoffers directe werking heeft.

De Rechtbank geeft aan:

“Voormelde richtlijn had op 16 november 2015 geïmplementeerd moeten zijn. De richtlijn is op dit punt in artikel 14 voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk om rechtstreekse werking te kunnen hebben.

Gelet op de directe werking van artikel 14 van voormelde Europese richtlijn, de bedoeling van de wetgever, zoals blijkt uit de hiervoor geciteerde memorie van toelichting, alsmede gelet op de na de per 1 juli 2016 in werking getreden wetswijziging Versterking Positie Slachtoffers uitgebreide rol van het slachtoffer en/of de nabestaande in het strafproces, zal de rechtbank in deze zaak de reis- en verblijfkosten vaststellen, die door de staat aan het slachtoffer dienen te worden vergoed.”

Hieronder treft u de links naar de desbetreffende uitspraken aan:

ECLI:NL:RBNHO:2016:9089

ECLI:NL:RBNHO:2016:9098

ECLI:NL:RBNHO:2016:9103

U kunt zich nog last minute aanmelden voor het LANGZS congres van 8 november 2016 via de congreswebsite. Dan komt u nog veel meer te weten over de directe werking van de EU-richtlijn en wat dat in de praktijk betekent!

banner-langzs-congres-2016

Onderzoek naar aangifte zedenmisdrijven

Het onderzoeksbureau Regioplan voert op dit moment een onderzoek uit voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met dit onderzoek wil het ministerie in kaart brengen wat de mogelijke drempels zijn die slachtoffers van zedenmisdrijven ervaren bij het doen van aangifte en/of het zoeken van hulp. Regioplan gaat graag in gesprek met slachtoffers van zedenmisdrijven.

De oproep van Regioplan is hieronder opgenomen:

“Slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag? Laat uw stem horen!
Bent u op volwassen leeftijd (18 jaar of ouder) tegen uw zin in betast of gezoend, gedwongen seksuele handelingen te verrichten (aangerand) of verkracht? Of heeft u te maken gehad met online ongewenst seksueel gedrag zoals het verspreiden van seksueel getinte foto’s of video’s via mobiele telefoons of social media? Dan willen we u graag voor een onderzoek interviewen.

Met ons onderzoek willen we erachter komen wat de motieven van slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag zijn om wel of geen aangifte te doen en hulp te zoeken. Door mee te werken aan dit interview helpt u mee het beleid te verbeteren en slachtoffers een betere positie te geven.

U kunt zich aanmelden voor een (anoniem) telefonisch interview door een e-mail te sturen naar: zedenmisdrijven@regioplan.nl Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek. Als u liever wilt dat we telefonisch contact opnemen, kunt u zich via onze website aanmelden: www.regioplan.nl/zedenmisdrijven

Slachtofferadvocaten onderschrijven kritiek van Nationaal Rapporteur

-PERSBERICHT-

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, Corinne Dettmeijer, publiceert vandaag haar nieuwe rapport ‘Ontucht voor de rechter. Deel 2: De straffen’ en trekt daarin harde conclusies over de strafmotivering en toepassing van strafmodaliteiten door rechters bij ontuchtzaken. De ervaringen in de praktijk van slachtofferadvocaten onderschrijven de conclusies uit het rapport van de Nationaal Rapporteur.

Gespecialiseerde slachtofferadvocaten, verenigd in Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richten zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Zij komen in de praktijk regelmatig tegen dat door de rechter niet begrijpelijk wordt gemaakt waarom een bepaalde straf wordt opgelegd. LANGZS kan zich daarom vinden in de kritiek van mevrouw Dettmeijer dat in veel vonnissen door rechters te weinig gemotiveerd wordt ter verduidelijking van de strafmaat. Dikwijls wordt slechts volstaan met een algemene opmerking als ‘dat rekening is gehouden met alle omstandigheden van het geval’. Dat doet niet alleen geen recht aan de verdachten, maar zeker ook niet aan de slachtoffers.

Tevens is LANGZS het met de Nationaal Rapporteur eens dat het opmerkelijk is dat nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het beroepsverbod, en dat terwijl deze bijkomende straf speciaal voor zedendelicten is gecreëerd. In de ogen van LANGZS maken zowel het OM als de rechtspraak nog veel te weinig gebruik van het beroepsverbod. Het is een passende maatregel die in veel zaken behulpzaam kan zijn ter voorkoming van recidive.

Slachtofferadvocaten vinden ook dat rechters de beschikbare strafmodaliteiten bij het opleggen van de straf beter zouden moeten benutten en dat daarmee maatwerk geleverd kan worden dat ook recht doet aan de slachtoffers. Stichting LANGZS pleit daarom eveneens voor duidelijke strafmotivering en het ten volle aanwenden van de wettelijke mogelijkheden bij het bepalen van de straf bij ontuchtzaken.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mr. Richard Korver, voorzitter van stichting LANGZS, via telefoonnummer 020 – 535 75 65 of via voorzitter@langzs.nl.

Klik hier voor het persbericht in PDF-formaat.

Oproep aan slachtoffers en nabestaanden: dien een aanvraag in bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven!

-PERSBERICHT-

Oproep aan slachtoffers en nabestaanden: dien een aanvraag in bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven!

Bent u slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedendelict of nabestaande van een slachtoffer van ernstig geweld of een dood door schulddelict? Dan heeft de wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven mogelijk gevolgen voor u. In dit persbericht leest u wat deze gevolgen voor u kunnen zijn.

Wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Per 1 juli 2016 is de Wet schadefonds geweldsmisdrijven gewijzigd. Met de wijziging van de Wet wordt het ook voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarnaast is de termijn voor het indienen van een aanvraag uitgebreid van 3 naar 10 jaar.

Wat betekent dit concreet voor mij?

Bent u slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf? Dan kunt u tot 10 jaar na de datum van het misdrijf een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven indienen. Bent u nabestaande van een slachtoffer van ernstig geweld? Dan kunt u tot 10 jaar na de dag van het overlijden van het slachtoffer een aanvraag indienen. Een aanvraag was voorheen tot 3 jaar na dato mogelijk.

Bent u uw naaste verloren door een dood door schulddelict (de meest bekende is de dood door een verkeersongeval van artikel 6 Wegenverkeerswet)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering uit het Schadefonds. De uitkering bedraagt € 5.000,00 en is een tegemoetkoming voor uw leed en de eventueel door u geleden financiële schade. Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming voor uitvaartkosten en inkomstenderving door het overlijden van uw naaste. U kunt uw aanvraag tot 10 jaar na het overlijden van uw naaste indienen. Ook andere personen dan nabestaanden die de uitvaartkosten voor het slachtoffer hebben betaald kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Een voorbeeld: stel u bent op 25 juli 2006 het slachtoffer geworden van een ernstige mishandeling. U kunt dan tot en met 25 juli 2016 een aanvraag bij het Schadefonds indienen. Ofschoon een termijnoverschrijding altijd nog voorgelegd kan worden en soms verschoonbaar is.

Oproep aan slachtoffers en nabestaanden: dien een aanvraag in!

Bent u in de afgelopen 10 jaar een naaste verloren door een dood door schuld- of geweldsdelict? Of bent u in deze periode zelf slachtoffer geworden van een ernstig geweldsmisdrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. U kunt via de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag indienen. Voor hulp bij het indienen van de aanvraag kunt u contact opnemen met uw advocaat of Slachtofferhulp Nederland. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet meer apart tegemoet komt in de rechtsbijstandkosten die u voor het indienen van een aanvraag maakt.

Disclaimer:
bovenstaande betreft uitdrukkelijk geen juridisch advies waaraan rechten ontleend kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Richard Korver, voorzitter van stichting LANGZS, via het telefoonnummer 020 – 535 75 65 of via voorzitter@langzs.nl.

(SPREEK)RECHT SLACHTOFFERS UITGEBREID, FINANCIERING RECHTSBIJSTAND BEPERKT

-PERSBERICHT-

Per vandaag is de Wet ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces in werking getreden. Het is voor slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten vanaf nu mogelijk om tijdens de zitting vrijuit te spreken. Hun spreekrecht is niet meer aan strikte voorwaarden verbonden.

Veel slachtoffers en nabestaanden vonden het frustrerend dat zij zich bijvoorbeeld niet mochten uitlaten over de door hen gewenste wijze van afdoening (straf/maatregel/bijzondere voorwaarden) of over de bewezenverklaring, maar alleen over de gevolgen van het delict. Dit terwijl de verdachte tijdens de zitting wel alles (over het slachtoffer) mag zeggen wat hij wil. Aan deze frustratie is vandaag een einde gekomen.

Strafrechtadvocaten zijn bang dat er met de uitbreiding van het spreekrecht te veel emotie het strafproces wordt binnengehaald. LANGZS vindt deze angst onterecht. De advocaat van het slachtoffer of een andere professional die het slachtoffer ter zitting begeleidt kan het slachtoffer van tevoren instrueren over hoe hij zich ter zitting dient te gedragen en wat hij wel of niet mag zeggen. Mochten de emoties ter zitting toch te hoog oplopen, dan kan de advocaat of begeleider het slachtoffer tot kalmte manen of in het uiterste geval om een korte schorsing vragen. Bovendien brengt een verdachte net zo goed emotie de rechtszaal binnen.

Tegenstanders maken het probleem bovendien groter dan het is, omdat het spreekrecht slechts ongeveer 500 keer per jaar wordt uitgeoefend. Henny Sackers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en politierechter, meent dat in deze zaken slachtoffers zelden worden afgekapt en het ook niet meteen uit de hand loopt. Rechters zijn volgens Sackers getraind om door emoties heen te prikken. “Over het algemeen hebben de serene rust en ernst in de rechtszaal een kalmerend effect. Er zijn geen signalen dat dit na vandaag anders zal zijn”, aldus Sackers in de Volkskrant van vandaag.

Helaas moet LANGZS wel constateren dat de financiering van de advocaten die slachtoffers en nabestaanden ter zitting bijstaan door de Raad voor Rechtsbijstand ernstig wordt beknot, al helemaal in vergelijking tot de bijstand aan verdachten. Over de financiering van de slachtofferadvocatuur zijn al eerder, naar aanleiding van berichtgeving van LANGZS, Kamervragen gesteld. LANGZS spreekt volgende week over dit onderwerp met het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Richard Korver, voorzitter van stichting LANGZS, via het telefoonnummer 020 – 535 75 65 of via voorzitter@langzs.nl.

Klik hier voor het persbericht in PDF-formaat.


Update: 

Op 7 juli 2016 debatteerde de voorzitter van stichting LANGZS en advocaat Wim Anker op NPO Radio 1 over het uitgebreide spreekrecht van slachtoffers. Klik hier om het fragment terug te luisteren.