Bijkomende procedures

Artikel 12 Sv beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie is de instantie die beslist welke strafbare feiten voor de rechter  worden gebracht. Als aangifte is gedaan door het slachtoffer en het Openbaar Ministerie besluit om niet tot vervolging over te gaan, wordt door het Openbaar Ministerie een zogenaamde sepotbeslissing gegeven.

Een sepotbeslissing wordt gegeven indien het Openbaar Ministerie van mening is dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de verdachte en daarnaast kan er een sepotbeslissing worden gegeven indien er sprake is van geringe feiten en first offenders, d.w.z. verdachten die niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest.

Ook kan het Openbaar Ministerie de zaak afdoen middels een voorwaardelijk sepot; er wordt niet tot vervolging overgegaan tenzij de verdachte de voorwaarden verbonden aan het voorwaardelijk sepot overtreedt.

De kennisgeving van niet verdere vervolging wordt door het openbaar ministerie toegezonden aan diegene die aangifte heeft gedaan. Iedere direct belanghebbende kan tegen de kennisgeving zelf of door diens advocaat hiertegen een klaagschrift indienen bij het gerechtshof.

Lees verder