Stichting LANGZS in Amsterdams Balie Bulletin

In het Amsterdams Balie Bulletin staat een interview met de voorzitter van LANGZS Richard Korver en met bestuurslid Marianne Kubatsch over de positie van het slachtoffer in het strafproces.

Klik hier voor het interview in PDF-formaat

WODC rapport: De rol van slachtofferadvocaten

Op 9 januari 2019 heeft het WODC een rapport gepubliceerd. Het rapport gaat over de rol van de advocaat in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. In het rapport is onderzocht in hoeverre advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven bijdragen aan het verwezenlijken van slachtofferrechten. Uit dit rapport blijkt onder andere dat er meerdere knelpunten zijn met betrekking tot de uitvoering van het slachtofferrecht en de rol van de ketenpartners daarin. Zo blijkt uit het rapport dat de vergoeding ontoereikend is en dat nog onduidelijkheden bestaan rondom het spreekrecht, zoals het moment waarop het spreekrecht uitgevoerd mag worden en de vorm van het spreekrecht.

Klik hier om het gehele WODC rapport te lezen in PDF-formaat.

In verband met het spreekrecht verwijzen wij u graag naar de volgende voorzittersbeslissing. Onlangs heeft een voorzitter besloten om het spreekrecht van slachtoffers in twee termijnen toe te staan.

Klik hier voor de voorzittersbeslissing.

 

Misbruikslachtoffers in de sport

De voorzitter van stichting LANGZS, mr. Korver, was op 10 januari 2019 te gast bij Radio 1 en bij EenVandaag om te praten over misbruikslachtoffers in de sport.

U kunt hieronder de radio uitzending terug luisteren en de televisie uitzending terugkijken.

  •     Advocaat Richard Korver over de zaak Jerry M. die wordt beschuldigd van sexueel misbruik binnen de atletieksport

Infographic

Eind 2018 heeft stichting LANGZS, met financiële ondersteuning van het Fonds Slachtofferhulp, een Infographic ontwikkeld waarop inzichtelijk gemaakt wordt hoe het traject van aangifte tot vonnis eruit ziet. U kunt deze infographic inzien bij downloads&links.

Klik hier om de infographic meteen te bekijken in PDF-formaat.

Slachtofferknelpunten in beeld gebracht

Het Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers LANGZS spreekt waardering uit voor het onderzoeksrapport van het WODC over de rol van de slachtofferadvocatuur. Uit het rapport blijkt dat er nog steeds op talloze gebieden serieuze achterstanden bestaan bij het implementeren van de rechten van slachtoffers van misdrijven. Dit is schrijnend, omdat het vaak gaat om rechten die al geruime tijd in de wet zijn opgenomen, en omdat het gaat om achterstanden die LANGZS al sinds jaar en dag signaleert in het jaarlijkse Zwartboek. Het rapport brengt aan het licht dat het Openbaar Ministerie er helaas niet in slaagt om adequaat in te spelen op de behoeften van slachtoffers. Het OM blijkt soms zelfs actief tegengas te geven, ondanks eerdere plechtige beloften om het slachtoffer meer te faciliteren. Dankzij de toenemende inzet van gespecialiseerde slachtofferadvocaten komt er tenminste nog iets terecht van de participatie van slachtoffers.

LANGZS roept het Openbaar Ministerie op om snel serieuze verbeteringen door te voeren: zowel in het beleid, als in de organisatie. LANGZS roept de politiek op om de bestaande rechten van slachtoffers veel beter te waarborgen. Niet alleen verdachten, maar ook slachtoffers behoren hun rechten te kunnen afdwingen. Daar schort het momenteel aan, en dat is een bedreiging voor de rechtsstaat.

LANGZS is en blijft alert op misstanden, en roept advocaten op om deze misstanden te blijven melden in het kader van het Zwartboek.

Hierbij de link voor het WODC rapport: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/09/tk-onderzoek-naar-de-rol-van-de-slachtofferadvocatuur

Klik hier voor het persbericht in PDF-formaat

LANGZS vraagt Minister van Rechtsbescherming om beter handelen wanneer een geweldspleger onder toezicht staat

Op 18 december 2018 is in Rotterdam een 16 jarige scholiere op klaarlichte dag op het terrein van haar school doorgeschoten door een ex-vriend die haar al langere tijd stalkte.
LANGZS doet n.a.v. dit afschuwelijke misdrijf een dringende oproep aan de minister van rechtsbescherming om heldere regels te maken dat er in al dit soort zaken standaard onderzoek naar het handelen van politie en justitie plaats dient te vinden.

In 2015 werd verpleegster van der Giesen op een parkeerterrein doodgeschoten door haar ex-vriend. Hierna werd er een onderzoekscommissie geformeerd die aanbevelingen opstelde. Nadien zijn er echter meerdere personen in ons land slachtoffer geworden van ernstige geweldsmisdrijven gepleegd door verdachten die bij het plegen van het misdrijf (bijzondere) voorwaarden overtreden hebben of onder toezicht van justitie stonden.

LANGZS juicht uiteraard toe dat er op zo’n moment onderzoek wordt gedaan naar de desbetreffende verdachte, maar meent dat de Inspectie van Justitie en Veiligheid standaard zou moeten of de overheid in dit soort gevallen juist heeft gehandeld bij het opleggen, handhaven en vooral het naleven cq. controleren van de voorwaarden of het toezicht op de verdachte. Dat laatste gebeurt nu helaas niet standaard; met als gevolg dat er onvoldoende wordt geleerd.

In de politiefolder over stalking is te lezen dat de slachtoffers de politie informeren en geen verdere actie hoeven te verwachten. Daarnaast is te lezen dat er niet altijd voldoende bewijs aanwezig is en dat de politie soms nog geen mogelijkheden heeft om de stalker aan te houden en strafrechtelijk in te grijpen. Het slachtoffer kan dan met het gevoel achterblijven dat de politie niet direct kan helpen en de stalker alleen maar wegstuurt.

Het door LANGZS voorgestane standaard-onderzoek naar het handelen van politie en justitie zou tot doel moeten hebben omweg de begeleiding, controle en handhaving aan te scherpen en te verbeteren zodat dit soort afschuwelijke misdrijven in de toekomst hopelijk kunnen worden voorkomen. LANGZS roept de minister dan ook dringend op om op korte termijn met
een duidelijk voorstel op dat punt te komen, temeer dat slachtoffers meestal kwetsbare personen zijn.

LANGZS vraagt Minister van Justitie kinderen die slachtoffer zijn van een zedendelict beter te beschermen.

Vandaag komt de eerste Dadermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen uit van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Herman Bolhaar. Hierin staat dat over de periode 2013 tot en met 2017 het aantal meldingen van seksueel geweld tegen kinderen jaarlijks stijgt en dat driekwart van de zaken die bij het Openbaar Ministerie terecht komen worden geseponeerd door gebrek aan bewijs. Dit komt volgens de heer Bolhaar doordat de aanwijzing om bij zedenzaken digitaal onderzoek te doen ontbreekt in de werkinstructies van de politie.

LANGZS maakt zicht sterk voor de rechten van slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven. LANGZS constateert dat ook de voorganger van de heer Bolhaar, mevrouw Dettmeijer in haar rapportage van 2011 al aandacht heeft gevraagd voor het gebrek aan digitaal onderzoek. Ook zij deed de aanbeveling om bij een verdenking van seksueel misbruik van kinderen altijd de digitale gegevensdragers van verdachten te onderzoeken.

Helaas komt het nog steeds voor dat verdachten van een zedenmisdrijf waarbij kinderen het slachtoffer zijn per brief worden ontboden op het bureau en hun wordt gevraagd om hun computer mee te nemen. Dit is wat LANGZS betreft bijna lachwekkend. LANGZS roept thans de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, op om het Openbaar Ministerie middels een aanwijzing de opdracht te geven om ervoor te zorgen dat in opsporingsonderzoeken waarbij een verdenking is van misbruik van kleine kinderen altijd alle gegevensdragers van verdachten worden onderzocht.

LANGZS roept het parlement op om te controleren welke acties de minister onderneemt ten einde de positie van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld op korte termijn snel te verstevigen. Het is de verwachting van LANGZS dat indien dit soort digitale onderzoeken wel worden gedaan dat het opsporingspercentage omhoog gaat en het aantal zaken dat geseponeerd zal worden omlaag gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van stichting LANGZS, mr. Korver.

Klik hier voor het nieuwsbericht/persbericht in PDF-formaat.

De privacy van nabestaanden en slachtoffers

-PERSBERICHT-

In de Telegraaf van 6 november 2018 staat een artikel dat Martin C. (veroordeeld moordenaar en verkrachter) toestemming heeft gekregen voor verlof. Het Openbaar Ministerie heeft slechts vijf dagen voordat Martin C. verlof kreeg de nabestaanden en slachtoffers hierover ingelicht. In die vijf dagen zat ook nog een weekend. Daarnaast zou aan Martin C. medegedeeld zijn waar nabestaanden en slachtoffers wonen, althans hun woonplaats, zonder dat eerst aan die  nabestaanden en slachtoffers zelf is gevraagd of deze gegevens gedeeld mochten worden met de dader.

Stichting LANGZS maakt zich sterk voor de rechten van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie dient maatwerk te leveren tegenover slachtoffers. Het is dan ook een doorn in het oog dat nabestaanden en slachtoffers op zo een korte termijn worden ingelicht over het verlof van de dader. Zij kunnen juridisch dan niks meer ondernemen. Het feit dat bepaalde gegevens van slachtoffers bekend zijn bij de dader, zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door het slachtoffer, is onbegrijpelijk en in de ogen van LANGZS mogelijk onrechtmatig. LANGZS dringt aan op betere informatievoorziening aan slachtoffers en vraagt de minister maatregelen te nemen ter bescherming van de privacy van slachtoffers en nabestaanden.

Klik hier voor het nieuwsbericht/persbericht in PDF-formaat.

Uitnodiging stil protest tegen kindermisbruik binnen religieuze gemeenschappen.

Recent ontvingen wij van de stichting Reclaimed Voices een uitnodiging voor het bijwonen van een stil protest. De stichting pleit voor een beleidsverandering bij Jehovah’s Getuigen en bewustwording van de ernst van kindermisbruik binnen deze groep bij de overheid. Tijdens het protest, dat zal plaatsvinden op 6 oktober 2018, zal worden stilgestaan bij de gevolgen van seksueel kindermisbruik binnen (gesloten) religieuze gemeenschappen.

De aanleiding voor dit protest is de houding van het bestuur van de Jehovah’s Getuigen, dat weigert met stichting Reclaimed Voices in gesprek te gaan en niet wil meewerken aan een onderzoek. Stichting Reclaimed Voices vindt het tijd om in actie te komen in de vorm van een stil protest. Zij zijn van mening dat het protest niet alleen relevant is voor personen die misbruik ervaren hebben binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen, maar dat het ook een gelegenheid is waar personen van verschillende achtergronden zich kunnen verenigen voor hetzelfde doel: een veilige omgeving voor kinderen; ook als deze opgroeien binnen een geloofsgemeenschap.

Vorige week beantwoordde minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer de kamervragen die vorige maand werden gesteld betreffende dit onderwerp. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar negen gevallen van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Het onderzoek richt zich op de specifieke aangiften en dus niet op de gehele geloofsgemeenschap. Het gaat om vijf aangiften die via Reclaimed Voices zijn binnengekomen. U vindt de brief van minister Dekker hier.

Meer informatie over het stille protest en hoe u zich kunt aanmelden vindt u eveneens hier.

Nieuwe aanwijzing slachtofferrechten

Per 1 juli 2018 is de nieuwe Aanwijzing Slachtofferrechten in werking getreden, en is de (oude) Aanwijzing Slachtofferzorg (2017A001) komen te vervallen. De aanwijzing geeft een algemene beleidsinvulling aan de taken en de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van de oude aanwijzing slachtofferzorg is er een alinea toegevoegd bij het onderdeel “Inzage en kennisneming stukken”, met betrekking tot kennisneming van het dossier door nabestaanden als er geen onderzoek is gedaan of onderzoek niet heeft geleid tot vervolging. De Officier van Justitie is dan in beginsel gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht ex art. 13 RO, maar er is besloten dat een verzoek onder omstandigheden toch kan worden ingewilligd. De aanpassing werd in maart 2018 al aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer van minister Dekker en minister Grapperhaus (2157470).[1]

Op 1 april 2017 is de wet waarmee de Europese Richtlijn Minimumnormen Slachtoffers is omgezet in nationale regelgeving in werking getreden.[2] Samen met het Meerjarenplan Slachtofferbeleid dat op 22 februari jl. werd gepresenteerd door minister Dekker[3]  is hiermee een start gemaakt met de versterking van de rechten voor slachtoffers, en een verbetering van de bejegening van slachtoffers. In de praktijk blijkt echter dat het Openbaar Ministerie lang niet altijd werkt conform de aanwijzing slachtofferrechten.

In de aanwijzing wordt gezegd dat het Openbaar Ministerie er zorg voor dient te dragen dat het slachtoffer vanaf het eerste contact met een bevoegde instantie goed wordt geïnformeerd. Helaas blijkt echter dat slachtoffers en hun advocaat lang niet altijd op de hoogte zijn van het verloop van hun zaak. Ook wordt in de aanwijzing genoemd dat uit art. 51b Sv. volgt dat slachtoffers in principe recht hebben op kennisneming van de processtukken. In uitzonderlijke situaties kan de Officier van Justitie de kennisneming weigeren; voor toepassing hiervan dient de Officier van Justitie over een schriftelijke machtiging van de Rechter-Commissaris te beschikken. Toch blijft het voor slachtofferadvocaten een moeizaam proces (tijdig) te beschikken over de processtukken. Waar de advocaat van de verdachte vrijwel altijd toegang heeft tot het procesdossier komt het te vaak voor dat slachtofferadvocaten te kort voor de zitting (of helemaal geen) inzage krijgen in het procesdossier.

Een interessante paragraaf uit de nieuwe aanwijzing is die met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, waarin wordt gezegd dat persoonlijke gegevens van het slachtoffer alleen kenbaar mogen worden gemaakt aan de verdachte en derden (zoals de pers) indien dit strafvorderlijk “strikt noodzakelijk” is (§6.4). Daarnaast is er een paragraaf opgenomen over de voeging van de benadeelde partij. Wanneer de benadeelde partij zich door een omissie van het Openbaar Ministerie niet heeft kunnen voegen in het strafproces kan hij of zij een verzoek doen voor een tegemoetkoming (§7.3). In de aanwijzing wordt niet gespecificeerd wat de aard van de tegemoetkoming is.

U vindt de nieuwe aanwijzing slachtofferrechten hier.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/13/tk-kennisneming-stukken-door-nabestaanden
[2] https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/wgk003424
[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/22/tk-meerjarenagenda-slachtofferbeleid-2018—2021